Skip to main content

Energipolicy

En effektiv energianvändning är viktigt för hela Waggeryd Cells verksamhet. Vi arbetar därför ständigt för högsta energieffektivitet och för att, där så är möjligt, främja övergång till förnybara energikällor.

Därför gäller följande beträffande vårt energiarbete:

  • Alla medarbetare ska ha tillräcklig kompetens och medvetenhet om betydelsen av energieffektivitet.

  • Kunskapsutveckling uppmuntras inom hela företaget.

  • Nuvarande miljötillstånd och villkor är för oss minimikrav.

  • Vår tillverkningsprocess ska utvecklas så att den är så energieffektiv som möjligt.

  • Resultat av nya rön från forskning och utveckling ska beaktas i vårt eget arbete med att energieffektivisera vår verksamhet.

  • Vid inköp och projektering ska energiaspekten beaktas.

  • Varje år ska nya mål för energiförbrukningen sättas och utvärdering årligen ske.

Varje år sätter vi upp framtida mål för energiförbrukningen, dessa mål utvärderas sedan årligen.

© Waggeryd Cell